Isinqumo Samalungelo Oluntu Esenzwe Sabalula (Simplified Version of the Declaration of Rights in Ndebele)

Kuyini iSinqumo Samalungelo Oluntu?

ISisekelo Sombuso welizwe ngumthetho ongaphezukwayo yonke imithetho yelizwe njalo yiso esihlela indlela zonke ezilandelwa nguHulumende ekubuseni ilizwe. Izinqumo zamalungelo abantu zihlelwe kuSahluko sesine (4) seSisikelo Sombuso. Isahluko lesi siphathelane lamalungelo lezinkululeko ezifanelwe ukutholwa ngabantu bonke baseZimbabwe.


Amalungelo abantu zimfanelo zethu esizithola ngenxa yokuba ngabantu. Wonke amalungelo abantu alotshwe ngaphansi kwesahluko sezinqumo zamalungelo njalo avikelwa yimithetho yelizwe. Ilizwe alivunyelwa ukubumba imithetho ephikisana loba ethathela izizalwane zalo amalungelo eziwaphiwa yiSisekelo Sombuso ngaphandle kokuba kulotshiwe ngaphansi kwezinqumo zamalungelo abantu ukuba umthetho onjalo ungabunjwa njalo usetshenziswe elizweni. Nxa kulemithetho ethathela abantu amalungelo, imithetho leyo ingesulwa ingabisasebenza. Nxa kungenzeka ukuba umuntu aphanjaniselwe amalungelo akhe akusisekelo sombuso, lowomuntu ulakho ukuhlawulisa labo abephule amalungelo akhe yena engelacala loba ahambise udaba lwakhe kumthethwandaba okhangela ngokusetshenziswa kwesisekelo sombuso ukuze athole isiqondiso ngokusemthethweni.
Izinqumo zamalungelo abantu ezilotshwe kuSisekelo sombuso zimumethe amalungelo oluntu lawezombusazwe kanye lamalungelo omnotho, awenhlalakahle lawamasiko njalo l amalungelo okuvikelwa kwemvelo.

Amalungelo empucuko lezombusazwe (civil and political rights) ngamalungelo atholwa ngumuntu ngenxa yokuba yisizalwane, isizukulwane loba ngokuhlala eZimbabwe ngokusemthethweni. Ukuqinisekiswa kwamalungelo la kwenzelwa ukuvikela umuntu omsulwa ekuhlukuluzweni nguhulumende, ngabanye abantu kumbe ezinye inhlanganiso. Amalungelo aqinisekisa ukuba umuntu ofisa ukuphatheka entweni ezenzakala elizweni kanye lezombusazwe enelise ukuzenza njalo engelakwesaba ukubandlululwa lokuhlukuluzwa. Izibonelo zamalungelo la yilezi: ilungelo lempilo, ilungelo lokukhuleka, ilungelo lokungahlukuluzwa, ilungelo lokungaphathwa ngendlela yobugqili lokungalulazwa, ilungelo lenkululeko yokutsho umbono wakho, ilungelo lokubuthana kumbe ukuhlanganyela lokuhlangana labanye ukhululekile lelungelo lokuphatheka kwezombusazwe ukhululekile. Wonke amalungelo angaphansi kwesigaba lesi abizwa ngokuthi ngamalungelo esigaba sakuqala ngoba yiwo amalungelo aqala ukunanzelelwa lokuvikelwa emhlabeni wonke jikelele.

Amalungelo ezomnotho, inhlalakahle lamasiko (economic, social and cultural rights) aphathelane lezinto ezimqoka empilweni zabantu ezifana lelungelo lomsebenzi, lezindlu zokuhlala, lokudla, lezenhlalakahle, lokufunda kanye lokukhuluma ulimi lwakho lwangekhaya. Amalungelo angaphansi kwalesisigaba abizwa ngokuthi ngamalungelo esigaba sesibili ngoba abunjwa ngemva kokuba amalungelo ezempucuko lezombuso esenanzelelwe avikelwa ngaphansi komthetho wesinqumo samazwe onke. Amalungelo okubambana kwabantu kumbe awomphakathi (solidarity and group rights) aziwa njalo ngokuthi ngamalungelo esigaba sesithathu. Wona agoqela ilungelo lokuthuthuka, elokuthula, lokuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Amalungelo, kanye lomlandu wokuwavikela lokuwahlonipha kuhamba kubambene ndawonye. Umuntu munye ngamunye ulomlandu wokuhlonipha amalungelo abanye, lokuhlonipha iSisekelo Sombuso leminye imithetho yeZimbabwe. Ngokunjalo, amanye amalungelo angaphansi kweZinqumo zamalungelo ayancitshiswa ngendlela enanzelela ukuthi imfanelo lemlandu kazulu iyagcwaliseka lokuthi ukuhlonitshwa kwalawomalungelo akuphambanisi amalungelo abanye.

Download File: 

Tags: