ARTUZ v ZANU PF - First Respondents Opposing Affidavit