Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) Ndebele

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 

UMTHETHO
Osusa njalo othatha isikhundla seSisekamthetho seZimbabwe.
Lumthetho umiswe liDale lePhalamende loMongameli waseZimbabwe.
1 Isihloko esifitshane
Lumthetho ungabizwa ngokuthi nguMthetho weSisekamthetho seZimbabwe Utshintsho (No. 20), 2013.
2 Ukuchasiswa
Kulo Umthetho—
“iSisekamthetho esikhona” kutshiwo ukuthi iSisekamthetho seZimbabwe esaqala ukusebenza mhlaka 18 Mabasa 1980, esatshintshwa ngemva kwalokho;
“ISisekamthetho esitsha” kutshiwo iSisekamthetho seZimbabwe esethulwe kulolu uHlelo.

Download File 🔗: 

Tags: