Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) SOTHO

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 

MOLAO
O tlosang empa o kenyang Molaotheo oa Zimbabwe.
O ENTSOENG le Palamente ke Mookameli ea Zimbabwe.
1 Sehlooho se sekhutsoane
Molao ona o ka ntse oa bitsoa hore ke Molaotheo oa Zimbabwe Phetolo (No. 20) Molao 2013.
2 Hlaloso
Molaong oo–
“Molaotheo o le teng” o ra hore Molaotheo oa Zimbabwe oa pele o qalileng ho sebetsa ka li 18 Mesa 1980, o fetotsoeng kamoraho ha mong;
“Molaotheo o mocha”, ho ra hore Molaotheo oa Zimbabwe o beiloeng ho lenaneo le.

Download File 🔗: 

Tags: