Bill of Rights

Zyeelelo Zyaampandamunsaka Munzila Imvwisisika (Simplified Version of the Declaration of Rights in Tonga)

Niinzi Zyeelelo Zyaampandamunsaka?


Ikkata Lyamulawu wanyika nguumulawu mupati munyika uupandulula mbiiyelede kulelwa nyika. Zyeelelo Zyaampandamunsaka (Declaration of Rights) zijanika muChaandano ChaNe muKkata Lyamulawu wanyika yesu. Chaandano eechi chipandulula zyeelelo antoomwe angwangunuko bantu nzibeelede kujana mubuumi bwabo kakutakwe uubabinda.

Isinqumo Samalungelo Oluntu Esenzwe Sabalula (Simplified Version of the Declaration of Rights in Ndebele)

Kuyini iSinqumo Samalungelo Oluntu?

ISisekelo Sombuso welizwe ngumthetho ongaphezukwayo yonke imithetho yelizwe njalo yiso esihlela indlela zonke ezilandelwa nguHulumende ekubuseni ilizwe. Izinqumo zamalungelo abantu zihlelwe kuSahluko sesine (4) seSisikelo Sombuso. Isahluko lesi siphathelane lamalungelo lezinkululeko ezifanelwe ukutholwa ngabantu bonke baseZimbabwe.

Subscribe to RSS - Bill of Rights